ទ្រឹស្ដីអក្សរសិល្ប៍

តាមទស្សនៈនិយមបុរាណ លក្ខណៈមនុស្សក្នុងអក្សរសិល្ប៍គឺបានដល់អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទាំងឡាយណាដែលបានលាតត្រដាងបញ្ហាមនុស្សឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលបង្កើត​​បានជាបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍។ នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ ទោះបីអ្នកនិពន្ធបានលើកតួអង្គ​​ផ្សេៗក្រៅពីមនុស្សមករៀបរាប់យ៉ាងណាក្ដីដូចជាតួអង្គអច្ឆរិយៈ តួអង្គសត្វ ធម្មជាតិ តួអង្គមនុស្ស ​គឺសុទ្ធតែបង្ហាញនូវតំណាងឱ្យតួអង្គមនុស្សពិតនៅក្នុងសង្គមជានិច្ច
—-ពៅ សាមី ២០១២

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s