អំបុក

អំបុក

អំបុកដាល់ថ្មី ដំណើបស្រូវថ្មី ឆីឆ្ងាញ់ឈ្ងុយក្លិន
ដៃក្បង់ចំណី រៀបឆីយ៉ាងប៉ិន អំបុកឆ្អៅឆ្អិន
ក្មេងចាស់ប្រាថ្នា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s